แบตเตอรี่จะมีอายุเฉลี่ยประมาณประมาณ 18 – 24 เดือน ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม อุณหภูมิ และสภาพการใช้งาน